REGULAMIN KONKURSU „Pupil – najładniejsze zdjęcie”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs „Pupil – najładniejsze zdjęcie” .

§ 2

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody „Pupil – najładniejsze zdjęcie” (dalej „Konkurs”) jest: EKO-OKNA S.A. z/s w Kornicach przy ul. Spacerowej 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, KRS pod numerem: 586067, NIP: 6391813241, REGON: 27792570800000,  zwana dalej „Organizatorem Konkursu”.  

§3

Konkurs odbywa się w dniach 13-30.09.2021r.  

§ 4

Zadanie konkursowe polega na łącznym wypełnieniu warunków:

·       dokonaniu zakupów w dniach 13-30.09.2021r.  za min. 150 zł w sklepie www.eko.eu ,

·       wykonaniu oraz przesłaniu na adres organizatora ekosklep@ekookna.pl  zdjęcia swojego pupila (zwierzęcia domowego) wraz z nr zamówienia do dnia 10.10.2021r.

§ 5

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora oraz profilu społecznościowym Facebook – grupa Ekoludki, pracownicy Eko-Okna. S.A.  

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

·       Jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

·       Dokona zakupów w dniach 13-30.09.2021r.  za min. 150 zł w sklepie www.eko.eu ,

·       W dniach od 13.09.2021 r. do 10.10.2021r. do godziny 23.59 prześle fotografię o jakiej mowa w §4,

·       Nie jest pracownikiem Sklepu Internetowego EKO-OKNA  (dział: www.eko.eu)

§ 2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Sklepu Internetowego EKO-OKNA  (dział: www.eko.eu) oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 1

·       Zadanie Konkursowe polega:

wykonaniu oraz przesłaniu na adres organizatora ekosklep@ekookna.pl  zdjęcia swojego pupila wraz z nr zamówienia do dnia 10.10.2021r.

·       W konkursie wygrywają:

o   3 osoby wyłonione przez jury z najciekawszym zdjęciem.

§ 2

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 14.10.2021r.

§ 3

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w formie informacji na stronie www Organizatora, profilu społecznościowym Facebook – grupa Ekoludki, pracownicy Eko-Okna. S.A.  a wyłonione osoby otrzymają powiadomienie mailowo.

§ 4

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

§ 5

Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania nagrody.

§ 6

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.


 

IV. NAGRODY

§ 1

W Konkursie przewidziano nagrody w postaci:

·       3 vouchery o wartości 30zł do wykorzystania w sklepie www.eko.eu.  

§ 2

Od dnia ogłoszenia wyników, organizator ma 7 dni na wydanie nagród.

§ 3

Nagrody zostaną dostarczone przez Organizatora wyłonionym Zwycięzcom wprost.

§ 4

Uczestnikowi uprawnionemu do Nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Uczestnik może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagrody nie podlegają wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

V. DANE OSOBOWE

§ 1

 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, oraz wydaniem Nagrody.

§ 2

Uczestnik, biorąc udział w konkursie wyraża zgodę także na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub nicka, w serwisie Facebook.com, na stronie Organizatora oraz na nośnikach reklamowych (billboard, plakat).

§ 3

Otrzymanie nagrody w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach konkursowych (wyłonienie zwycięzcy i przekazanie nagrody).  Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych informując Organizatora drogą mailową

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 4

Dane osobowe uzyskane w celu wyłonienia zwycięscy oraz wydania nagrody, przetwarzane będą przez okres (3 miesięcy) po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym czasie pozyskane przez Organizatora dane osobowe zostaną usunięte.

§ 5

Uczestnik posiada prawo do sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, dostępu do przekazanych Organizatorowi danych osobowych. Aby skorzystać z którekolwiek z przysługujących Uczestnikowi praw, należy skierować się do pod adres Organizatora.

Jeżeli w przekonaniu Uczestnika, którekolwiek z praw mu przysługujących zostało naruszone, Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Organizator zapewnia, iż wdrożył niezbędne środki techniczno-organizacyjne w zakresie przetwarzanych danych osobowych.

VI. LICENCJA

§ 1

Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie, osobiste i majątkowe do publikowanego zdjęcia zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz innych praw niezbędnych do opublikowania w Internecie.

§ 2

Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody nabywa prawa autorskie, prawa majątkowe do zdjęć konkursowych na wszystkich znanych polach eksploatacji. Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie publikowania treści na Facebooku.

§ 2

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane teksty na Facebooku przez osoby trzecie.

§ 3

Organizator ponosi koszty wydania nagród przyznanych w Konkursie.

§ 4

W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

§ 5

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Wysłanie maila na adres ekosklep@ekookna.pl z zadaniem konkursowym jest jednoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 7

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)