Regulamin sklepu internetowego eko.eu "EKO dostawy prosto do domu" prowadzonego przez firmę EKO-OKNA S.A., Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie zarejestrowaną w Rejestrze Gospodarczym NIP 6391813241 REGON 277925708

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego eko.eu "EKO dostawy prosto do domu", zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Aby w pełni skorzystać ze świadczeń oferowanych przez Sprzedającego, Klient powinien:

a) posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox;

b) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej;

c) włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

d) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line;

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu eko.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

II SŁOWNICZEK

Sprzedawca - Sprzedawcą jest firma EKO-OKNA S.A., Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie zarejestrowaną w Rejestrze Gospodarczym NIP 6391813241 REGON 277925708, email: ekosklep@ekookna.pl

Klient - Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej eko.eu

Strona Internetowa - Strona internetowa eko.eu za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy - Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę firma EKO-OKNA S.A., Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie zarejestrowaną w Rejestrze Gospodarczym NIP 6391813241 REGON 277925708, w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

Towar - Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

Konto Internetowe - Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą EKO-OKNA S.A. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

III ZASADY Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO:

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji Polityki Prywatności eko.eu oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla Klienta również przed zarejestrowaniem pod adresem eko.eu. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, waz z hasłem, Sprzedawca prześle na podany adres e-mail Klienta. Klient może złożyć też zamówienie bez zakładania konta, podając wszystkie dane do realizacji zamówienia i akceptując Regulamin i Politykę Prywatności.

Sklep Internetowy "EKO dostawy prosto do domu" może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy klient:

1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego

3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu Internetowego "EKO dostawy prosto do domu"

Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego "EKO dostawy prosto do domu",

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

IV INFORMACJE O TOWARACH

1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w ust. VI niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego rabaty, w szczególności wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych, nie są udzielane.

V Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Sklepu Internetowego.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z opcji kupna bez rejestracji;

b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c) wybrać sposób dostarczenia towaru;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru (w celu przyspieszenia realizacji zamówienia numer telefonu do kontaktu z kurierem - opcjonalnie);

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) dokonać zapłaty za zamówiony towar 

4.W momencie akceptacji zamówienia na stronie eko.eu Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

a) płatność zwykłym przelewem na podane konto

b) za pomocą systemu płatności Przelewy24 na zasadach określonych przez tego operatora na stronie: www.przelewy24.pl – trzeba odpowiedni wybrać po podpisanie umowy (ZAKUPY)

5. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłane zostanie przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

7. W sytuacji, gdy Klient wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.

VI Dostawy towarów

1. Dostawa Towarów jest realizowana za pośrednictwem kuriera. Istnieje też możliwość odbioru osobistego.

2. Termin dostawy zamówień jest uzależniony od czasu (godziny) ich złożenia.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu eko.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie Klientowi na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

4. Koszty dostawy szczegółowo określone są w zakładce Dostawy.

5. Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.

6. Towar dostarczany jest pod adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient nie może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres.

7. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest właściciel sklepu lub jego pracownik. Zamówione Towary są starannie pakowane w torby ekologiczne lub jednorazowe.

8. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier kontaktuje się telefonicznie z Klientem (jeżeli Klient podał numer telefonu). W przypadku, gdy kurier nie zastanie Klienta w domu zostawia, awizo z informacją jak skontaktować się z firmą kurierską i ustalić termin kolejnej dostawy.

9. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionego Towaru przez Sprzedawcę. Zamówienia będą przygotowywane w ciągu 1 dnia roboczego. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, przy czym w przypadku zawarcia tej umowy w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy po godzinie 10:00, czas przygotowania zamówienia liczony jest od początku kolejnego dnia roboczego. Sprzedawca, właściciel również przygotowuje zamówienia w dni ustawowo wolne od pracy.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem pomimo awizowania oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.

11. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez napisania wiadomości. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

VII Warunki reklamacji i zwrotu towarów

Sklep Internetowy "EKO dostawy prosto do domu" jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:

Na piśmie na adres: EKO-OKNA S.A., Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ekosklep@ekookna.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo zwrócić wadliwy towar. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem. Sklep spożywczy "EKO dostawy prosto do domu" nie przyjmuje reklamacji, jeżeli Towar nie został sprawdzony przed jego odbiorem.

Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

VIII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie za art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem:

http:/ec.europa.eu/consumers/odr/

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

IX Odstąpienie od umowy wzajemne rozliczenia

1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór przekazywany jest Klientowi wraz z dostawą.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest:

a) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) prasa.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony towar należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego)

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, a w przypadkach o których mowa w pkt V.4 lit. d) i f) regulaminu dokona zwrotu w gotówce do rąk Kupującego, chyba że Kupujący wskaże Sprzedającemu na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu płatności.

X Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "EKO dostawy prosto do domu" a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy "EKO dostawy prosto do domu" a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddany sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. Zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

XI Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować wysyłając e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt"

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca może zbierać informacje i dane podane przez Klientów dobrowolnie, w tym:

a) wprowadzone w formularzach Zamówienia i Rejestracji Konta w Sklepie internetowym,

b) dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies).

2. Sprzedawca może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji czy też w celach bezpieczeństwa.

3. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administratorem tak zbieranych danych osobowych jest Sprzedawca

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, świadczenia Usług elektronicznych oraz przesyłania klientom informacji handlowych

5. Klienta. Klient ma prawo przenoszenia danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi związane z realizacją Zamówienia, a w szczególności z realizacją dostawy, realizacją płatności, badaniem poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie internetowym.

6. W sprawach związanych z danymi Klient może kontaktować poprzez e-mail ekosklep@ekookna.pl

7. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Klientów. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

8. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Klientowi w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami lub naruszeniami w zakresie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych .

10. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres funkcjonowania sklepu internetowego.

11. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy Zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie internetowym.