Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie,

Szanując Państwa prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres:

Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych.

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku skorzystania z usług, EKO-OKNA S.A. przetwarzać będą następujące dane osobowe:

1. Imię i nazwisko

2. Numer RCP ( opcjonalnie dla pracowników )

3. Firma ( opcjonalnie )

4. NIP UE

5. Adres

6. Uzupełnienie adresu ( opcjonalnie )

7. Kod pocztowy

8. Miasto

9. Kraj

10. Telefon

11. Adres e-mail

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie może w znacznym stopniu uniemożliwić wykonanie zleconych usług. Dlatego

EKO-OKNA S.A. prosi o wskazanie pełnych danych, zgodnie z przedstawioną informacją.

Zebrane dane osobowe przetwarzane będą przez EKO - OKNA S.A. dla celów związanych z:

1. Realizacją ( umowy, zlecenia, usługi zakupu towarów ), której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( ... )

a. Sprzedaż towarów spożywczych;

b. Dostarczenie towarów do miejsca zamieszkania ( miejsca docelowego );

c. Promocje, dostępne towary;

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust. 1 litera b RODO

2. Procesem fakturowania i rozliczania:

a. Przygotowanie rozliczeń;

b. Faktur, dowodów zapłaty;

c. Pozostałych dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty i odebranie towaru

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

3. Proces rozpatrywania reklamacji

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres

czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić EKO-OKNA S.A i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na

przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy

zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej lub na adres mailowy sklepu ekosklep@ekookna.pl.

W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej wymienionego Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan

również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami

opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej, ( Policja, Prokuratura, Sąd, Inspekcja Pracy) oraz firmą

kurierskim, które będą realizowały usługę dostarczenia zakupionego towar.

W przypadku wystąpienia możliwych roszczeń na zlecenie Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane także kancelarii prawnej.

Informujemy również, że w serwisie internetowym firmy Eko-Okna S.A. wykorzystujemy narzędzie „Google Analytics” opracowane przez firmę Google LLC

z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stany Zjednoczone.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały opisane w polityce prywatności, którą możecie

Państwo znaleźć na stronie www.rodo.ekookna.pl